Kommissionens arbejdsform

Kommissionen vil med udgangspunkt i bestemte tematikker mødes regelmæssigt for at diskutere mulige tiltag og anbefalinger til problemstillinger inden for den aktuelle tematik. Eksempler på tematikker, der kan danne ramme for en kommissionsdrøftelse vil f.eks. være børneopdragelse, sociale ungdomsfællesskaber, uddannelse, ægteskab og skilsmisse,. Drøftelserne vil bl.a. tage udgangspunkt i medlemmernes egne erfaringer og viden på området.

Kommissionen forventes derudover i forbindelse med temadrøftelserne at invitere eksterne oplægsholdere, indhente ny viden på området eller besøge relevante personer, institutioner og arbejdspladser.

Kommissionens anbefalinger kan have bred karakter, f.eks. i form af nye indsatser og ændring af eksisterende indsatser m.v.

Kommissionen skal endvidere vurdere, i hvilken grad danske friheder, rettigheder og værdier bliver understøttet i det danske myndighedsarbejde, herunder give anbefalinger til, hvordan det kan forhindres at en berøringsangst overfor kulturelle og religiøse særhensyn slår rod hos de danske myndigheder.

Kommissionens arbejde skal også danne grundlag for en offentlig debat. Kommissionen vil derfor igangsætte en offentlig debat, f.eks. ved udgivelse af debatoplæg og afholdelse af konferencer. Kommissionen vil herunder søge at inddrage kommissionens målgruppe i den offentlige debat.

Kommissionen for den glemte kvindekamp forventes at afslutte sit arbejde i første kvartal af 2023.