Materiale og interessenter

Materiale

Det bemærkes, at nedenstående liste ikke indeholder henvisninger til love, bekendtgørelser og domme mv.

- “Exploring the Role of Mothers in ‘Honour’ Based Abuse Perpetration and the Impact on the Policing Response”. Rachael Aplin, 2017

- “Females Perpetrating Honour-Based Abuse: Controllers, Collaborators or Coerced?” Lis Bates, 2018.

- ”Kvinder trues med æresdrab i Danmark, viser nye tal. Familierne kan ikke tåle kvindernes opførsel her i landet”. Christian Birk, Berlingske.dk, 2021.

- ”Samtale og strid: Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap”. Fafo-rapport, Fafo, Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik, 2021.

- ”Noen å høre til: Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin”. Fafo-rapport, Fafo, Beret Bråten og Ragna Lillevik, 2021.

- ”Nogle børn er mere udsatte for vold end andre”. Børnerådet, 2017.

- “Gender specific honor codes and cultural change”. Sezgin Cihangir, 2013.

- “You go home and tell that to my dad!’ Conflicting claims and understandings on hymen and virginity”. Hanna Cinthio, 2015.

- ”Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor – erfarenheter och behov av stöd”. Malmö stad, Hanna Cinthio, 2021.

- ”Familien betyder alt: Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier”. 1. udg., 2. oplæg. Frederiksberg: Frydenlund, Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen, 2011.

- ”Æresrelateret social kontrol: Teori og praksis i socialt arbejde”. Akademisk Forlag, Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen, 2019.

- ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning - En undersøgelse af Dansk Folkeoplysnings Samråd”. Dansk Folkeoplysnings Samråd, 2018.

- ”Friskolernes elever. Registerbaseret sammenligning af friskole- og folkeskoleelevernes sociale baggrund”. Dansk Friskoleforening, 2017.

- ”Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet”. Den Sociale Kapitalfond, 2017.

- ”Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner”. Høringsnotat. Det Kongelige Kunnskapsdepartement, 2017.

- ”Kvindelig omskæring – Hvor mange piger i Danmark er i fare?” EIGE, 2021.

- ”Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll”. Fafo-rapport, Fafo. Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset, 2019.

- ”Evaluering af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)”. Als Research. Bjarke Følner, Mia Kathrine Jensen og Tue Nejst Larsen, 2019.

- ”Omfang og karakter af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasse”. Als Research. Bjarke Følner og Mia Kathrine Jensen, 2018.

- ”Unges oplevelser af negativ social kontrol”. Als Research, Bjarke Følner, Sofie Aggerbo Johansen og Gustav Egede Hansen, 2018.

- ”Daginstitutioner og børn med etnisk minoritetsbaggrund – hvorfor indskrives børnene ofte senere?”. Bureau 2000: FOA. Niels Glavind, Susanne Pade og Lena Bust Nielsen, 2019.

- “Udlandsophold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare - straffelovens § 215 a”. Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen, 2019.

- “Not Domestic Violence or Cultural Tradition: Is Honour-Based Violence Distinct from Domestic Violence?” Mohammad Mazher Idriss, 2017.

- ”Danskernes motions- og sportsvaner 2016”. Idrættens Analyseinstitut, 2016.

- ”Redegørelse om parallelsamfund”. Indenrigs- og boligministeriet, 2022

- ”Ekstrem social kontrol”. Institut for Menneskerettigheder, 2017.

- ”Underretninger om børns mistrivsel – Fokus på friskoler med muslimske værdier”. Institut for Menneskerettigheder, 2019.

- ”Rapport for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i 2019, tall- og tiltaksrapportering på arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontrol” IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2019.

- ”Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2020”. IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2020.

- “Virtual Honour: Violating and Restoring Family Honour through the Internet”. Janine Janssen, Ruth Sangberg og Dave van der Sluis, 2011.

- “Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities”. Sara Johnsdotter og Birgitta Essen, 2016

- ”Rekonstruktion efter rituel kvindelig omskæring”. Ugeskrift for Læger. Jacob Juel og Lene Birk-Sørensen, 2019.

- ”Typer af drab i Danmark”. Justitsministeriet, 2020.

- ”Børn fra muslimske friskoler – hvordan klarer de sig?”. Kraka, 2016

- ”Betydningen af udsatte unges fritidsjob - set i familieperspektiv”. LG Insight, 2021.

- “Behind the Veil: the Effect of Banning the Islamic Veil in Schools”. Paris School of Economics. Éric Maurin og Nicolás Navarrete, 2022.

- ”Medborgerlig Integration og trivsel i friskoler med muslimske friskoler”. Rockwool Fonden. Per Mouritsen, Nanna V. Ahrensberg, Kristian K. Jensen, Mathilde B. Jørgensen og Kristine M. Hansen, 2021.

- ”Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og omsorgssvikt”. Norges institusjon for menneskerettigheder, 2022.

- ”Utredning av menneskerettslig handlingsrom i spørsmålet om forbud mot søskenbarnekteskap”. Norges institusjon for menneskerettigheder, 2022.

- ”Dokumentationsindsatsen – Civilsamfundet bygger bro”. Oxford Research, 2016, på opdrag af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

- ”Fra fritid til job”. Rambøll, 2009.

- ”Litteraturstudie om forebyggelse af negativ social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskole og på ungdomsuddannelserne”. Rambøll, 2018, på opdrag af Børne-og Undervisningsministeriet.

- ”Kvalitativ undersøgelse af karakteren og årsager til negativ social kontrol på ungdomsuddannelserne”. Rambøll, 2019.

- RED Center mod æresrelaterede konflikters årsberetning for 2020.

- ”Velfærdspolitisk analyse – underretninger og sociale foranstaltninger fordelt på herkomst”. Social- og Ældreministeriet, 2021.

- ”Et spørgsmål om ære - unges bud på at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter”. Socialstyrelsen, 2014.

- “Stanford scholars report French headscarf ban adversely impacts Muslim girls”. Stanford University. Sandra Feder, 2020.

- ”Faglige anbefalinger til ny læreruddannelse (udviklingsarbejde 2020-2021)”. Uddannelse- og Forskningsministeriet, 2020-2021.

- ”Medborgerskabsundersøgelsen 2019”. Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2019.

- ”Medborgerskabsundersøgelsen 2020”. Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2020.

- ”Medborgerskabsundersøgelsen 2021”.Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2021.

- ”Medborgerskabsundersøgelsen 2021 – baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2021”. Udlændinge-og Integrationsministeriet, 2021.

- ”Status på Integrationen”. Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2022.

- ”Barns bruk av religiøse plagg og symboler: Statens mulighet til å gripe inn i barns rett til fri religionsutøvelse i den offentlige skole”. Universitetet i Bergen, 2018.

- ”SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet”. VIVE, 2017/2018 og 2019/2020.

- ”Børn og unge i get2sport-foreningerne”. VIVE, 2021

- ”SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet”. VIVE, 2021.

- “Health complications of female genital mutilation including sequelae in childbirth - A systematic review”. WHO, 2000.

- “WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation”. WHO, 2016.

”Medborgerskabsundersøgelsen 2022” Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2022. 

- ”Indvandrere og efterkommeres deltagelse i idrætsforeninger”, Eva Berthelsen Schmidt og Bjarne Ibsen
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2022.

Oversigt over interessenter, som kommissionen har mødtes med

FAKTI
Kommissionsformand Christina Krzyrosiak Hansen og kommissionsmedlem Hali-me Oguz besøgte den 8. marts 2022 FAKTI.

Oplæg fra en SSP-konsulent og en kulturformidler
En SSP-konsulent, der også har arbejdet som skolelærer i mange år og har stor viden om tilgangen til tosprogede familier og det kriminalitetsforebyggende ar-bejde, og en Kulturformidler, der er ansat til bl.a. at kunne yde anonym rådgiv-ning og henvise unge til den rette hjælp holdt den 1. april 2022 oplæg for kom-missionen.

Oplæg fra projektleder fra den boligsociale helhedsplan
En projektleder, der arbejder med den boligsociale helhedsplan i kommunalt boligområde med stor andel af familier med anden etnisk baggrund, holdt den 1. april 2022 oplæg for kommissionen.

Oplæg fra klubkoordinatorer fra UngHolbæk
Klubkoordinatorerne fortalte om deres arbejde i ungdomsklubberne, herunder opgaven med at skabe gode relationer og tillid til familierne. Oplægget blev af-holdt den 1. april 2022.

Oplæg fra Get2sport-koordinator
En Get2Sport-koordinator holdt den 1. april 2022 oplæg for kommissionen om deres succes med at få flere piger til at deltage i sport.

Oplæg fra Henrik Kokborg, integrationskonsulent
Henrik Kokborg er stifter af videns- og konsulentvirksomheden Integrationsin-fo.dk. Han har siden 2012 undervist faggrupper, der arbejder med flygtninge- og indvandrere fra MENAPT. Han har bl.a. specialiseret sig i børneopdragelse, her-under æresrelateret social kontrols negative indvirkning på den integration, der foregår i dagtilbud. Oplægget blev afholdt den 5. maj 2022.

BUPL
Møde mellem formand for BUPL, Elisa Rimpler, og kommissionsformand, Christi-na Krzyrosiak Hansen om hvordan der allerede i dag i BUPL arbejdes med at imødegå æresrelateret social kontrol. Mødet blev afholdt den 9. maj 2022

Tingbjerg Skole
Møde mellem fagpersonale fra Tingbjerg Skole og flere medlemmer fra kommis-sionen. med henblik på at høre deres erfaringer med æresrelateret social kon-trol og høre fra ledelse, undervisere, pædagoger m.v., om deres eventuelle er-faringer med æresrelateret social kontrol. Mødet blev afholdt den 3. juni 2022.

Møde med Kommunernes Landsforening (KL)
Møde mellem KL’s formand Martin Damm, administrerende direktør Kristian Vendelbo og direktør for beskæftigelse og integration, Morten Mandøe og kommissionsformand Christina Krzyrosiak Hansen og kommissionsmedlem Maria Bjørn. Mødet omhandlede hvordan der allerede i dag i KL arbejdes med at imø-degå æresrelateret social kontrol. Mødet blev afholdt den 3. juni 2022.

Møde med ledende sundhedsplejerske
Møde med en ledende sundhedsplejerske med henblik på dialog om sundheds-plejens perspektiv på udfordringer med æresrelateret social kontrol blandt børn, herunder sundhedsplejerskernes arbejde med at spotte og imødegå pro-blemerne.
Mødet blev afholdt den 3. juni 2022.

Debat med Danmarks Lærerforening (DLF) på Folkemødet 2022
Debatten omhandlede hvordan den æresrelaterede sociale kontrol kan imøde-gås i folkeskolen og hvordan det sikres, at der ikke opstår berøringsangst og særhensyn i folkeskolen til skade for de enkelte piger og for ligestillingen i Dan-mark. Forkvinde for Danmarks Lærerforening, Regitze Flannov, forperson for Lærerstuderendes Landskreds, Caroline Holdflod Nørgaard, kommissionsfor-mand Christina Krzyrosiak Hansen og kommissionsmedlem Lise Egholm deltog i debatten.

Debat hos Socialrådgiverforeningen på Folkemødet 2022
Debatten omhandlede hvordan flere minoritetskvinder kommer i beskæftigelse. Kommissionsmedlem Halima El Abassi deltog i debatten.

Debat arrangeret af Kvinderådet på Folkemødet 2022
Fokus for debatten var, hvordan den nydanske kvindekamp udspiller sig på ar-bejdsmarkedet. Kommissionsformand Christina Krzyrosiak Hansen deltog i de-batten.

Debat hos SF på Folkemødet 2022
Debatten omhandlede minoritetskvinders kamp for frihed. I debatten deltog bl.a. rådgivningschef hos DANNER, Karen Lauritsen, direktør hos KVINFO, Henri-ette Lauersen og kommissionsmedlemmerne Anita Johnson og Halime Oguz.

Besøg ved Mulernes Legatskole
Møde mellem studievejledere på Mulernes Legatskole og kommissionen stu-dievejledernes vejledning af eleverne i forhold til alt, hvad der har med gen-nemførelsen af uddannelsen at gøre. I forbindelse med en startsamtale tales der endvidere om elevens deltagelse i skolens sociale liv, fritidsjob, arbejdsfor-hold hjemme og helt personlige ting. Mødet blev afholdt den 24. august 2022.

Bydelsmødre
Oplægget omhandlede Bydelsmødrenes arbejde for at give kvinder den nød-vendige information og støtte til at få kontrol over og indflydelse på eget liv og træffe de beslutninger, som den enkelte kvinde mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn. Oplægget blev afholdt den 24. august 2022.

Sekretariatschef i SSP og enhedschef i Enhed mod negativ social kontrol
Enheden har udarbejdet en hjemmeside rettet med både borgere ved brug for rådgivning eller akut hjælp samt kommunale medarbejdere og frivillige, som arbejder med indsatser mod æresrelateret social kontrol. Oplægget blev afholdt den 24. august 2022.

SIRI’s fortællerkorps
Kommissionsmedlem Anita Johnson og Ahmad Mahmoud holdt den 10. sep-tember 2022 oplæg for SIRI’s fortællerkorps.

Tina Magaard, konsulent og ph.d.
Konsulent og ph.d. Tina Magaard afholdt den 15. september 2022 oplæg for kommissionen. Tina Magaard har i 2022 udgivet rapporten ”Negativ social kontrol på ungdomsuddannelserne – hvorfor findes den stadig?”.