Kommissorium

Her kan du læse kommissoriet i sin helhed.

Danmark gælder de grundlæggende rettigheder for alle - uanset køn. Hvad enten man er mand eller kvinde, skal alle kunne leve et liv i overensstemmelse med danske værdier. Man har f.eks. ret til selv at vælge ægtefælle, til at tjene sine egne penge og til at fravælge religiøse og kulturelle normer.

Disse friheder og rettigheder er en del af fundamentet for det danske samfund. Og langt størstedelen af piger og kvinder i Danmark lever et liv, hvor de kan nyde disse friheder og rettigheder fuldt ud. Men der er steder og miljøer i vores land, hvor en parallelnormalitet trives og er hverdag. Hvor den reelle frihed som pige eller kvinde er ikkeeksisterende, og hvor individuelle rettigheder er ligegyldige, når de kolliderer med familiens ære. Hvor kultur og religion begrænser muligheder i livet – kun på grund af køn. Det gælder særligt for piger og kvinder med minoritetsetnisk baggrund. De oplever derfor at blive svigtet af fællesskabet.

Det tidlige svigt kommer bl.a. til udtryk, når disse piger og kvinder i højere grad end andre piger og kvinder begrænses i forhold f.eks. svømmeundervisning, valg af kæreste, muligheder for at ses med venner af det modsatte køn og frihed til at gøre de samme ting som deres jævnaldrende af modsat køn. Det sene svigt kommer bl.a. til udtryk ved, at kvinder med minoritetsbaggrund holdes hjemme i stedet for på arbejdsmarkedet, fastholdes i religiøse ægteskaber på trods af skilsmisse efter dansk lov og er overrepræsenteret på kvindekrisecentrene.

Alle piger og kvinder i Danmark skal opleve, at ligestilling og frihed selvfølgelig også gælder for dem. Ingen piger i Danmark skal tro, at det er normalt eller acceptabelt, at de ikke må gå i svømmehallen, fordi der også er drenge. At de ikke må vælge deres egen kæreste, ægtefælle eller bestemme retningen for deres eget liv.

Denne kvindekamp er en fælles opgave og et fælles ansvar. Kvinderne må ikke efterlades til at kæmpe alene. Og fællesskabet skal ikke tillade, at religiøse og kulturelle særhensyn misbruges med den konsekvens, at piger og kvinder ikke oplever at have de samme rettigheder, som vi ellers tager for givet.

Regeringen mener, at det danske samfund på grund af misforstået godhed eller frygt for at blive stemplet som racistisk for længe har været for passivt og for eftergivende. For få steder sætter fællesskabet foden ned og insisterer på, at alle piger og kvinder har ret til at leve et liv med frihed, selvbestemmelse og uden undertrykkelse fra familier eller autoriteter, der vil påtvinge dem at leve efter forældede religiøse og kulturelle normer. Det er med til at fastholde piger og kvinder i ufrihed og undertrykkelse.

Derfor nedsætter regeringen en kommission for den glemte kvindekamp. En kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan piger og kvinder fra indvandremiljøer bedre kan understøttes i og få mulighed for at bestemme over eget liv.

Kommissionen skal have fokus på, hvordan det danske samfund kan styrke indsatsen mod æresrelateret social kontrol, herunder bl.a. ved at gøre op med eventuelle særhensyn og berøringsangst fra myndighedernes og samfundets side. Kommissionen skal overveje, hvordan samfundet mere tydeligt kan hævde fællesskabets værdier klart og effektivt.

Der skal bl.a. tages udgangspunkt i følgende værdier, som bør gælde for alle, der bor i Danmark:

  • Et godt børneliv uden vold i opdragelsen og med socialt samvær med børn af begge køn, herunder med deltagelse i sport, klasseudflugter, leg og fri udfoldelse.
  • Et godt ungdomsliv med mulighed for selv vælge en kæreste og ægtefælle og bestemme over sin egen krop og seksualitet.
  • At være en del af Danmark, selv vælge sin uddannelse, vælge sine egne venner, deltage i fester, deltage i arbejds- og foreningslivet, gå klædt uden tvang, tænke og tale frit og retten til at fravælge religiøse normer.

Kommissionen skal med udgangspunkt i bestemte tematikker inden for ovenstående værdier mødes regelmæssigt for at diskutere mulige tiltag og anbefalinger til problemstillinger inden for den aktuelle tematik. Eksempler på tematikker, der kan danne ramme for en kommissionsdrøftelse kan fx være ægteskab, skilsmisse, børneopdragelse og ungdomslivet. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i medlemmernes erfaringer og viden på området. Kommissionen kan i forbindelse med temadrøftelserne invitere eksterne oplægsholdere, indhente relevante analyser eller undersøgelser på området eller besøge relevante personer, institutioner og arbejdspladser. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan kommissionen vælge at indhente erfaringer fra udlandet.

Kommissionens anbefalinger til, hvordan samfundet mere klart og tydeligt kan hævde ovenstående værdier, kan have bred karakter, f.eks. i form af nye indsatser og ændring af eksisterende indsatser m.v.

Kommissionen skal endvidere vurdere, i hvilken grad ovenstående friheder, rettigheder og værdier bliver understøttet i det danske myndighedsarbejde, herunder give anbefalinger til, hvordan det kan forhindres at en berøringsangst overfor kulturelle og religiøse særhensyn slår rod hos de danske myndigheder.

Kommissionens arbejde skal understøtte de borgere og institutioner, der møder problemstillingerne ude i virkeligheden, og som tager ansvaret på sig og håndhæver de værdier, som gælder i vores samfund.

Kommissionens arbejde skal endvidere understøtte en øget sammenhængskraft i samfundet, styrke samkvem mellem minoriteter og majoritetsbefolkningen og bekæmpe piger og kvinders segregation og isolation i religiøse, etniske og kulturelle grupperinger gennem en styrkelse af piger og kvinders mulighed for at nyde de danske værdier i Danmark fuldt ud.

Kommissionens arbejde skal også danne grundlag for en offentlig debat. Kommissionen skal derfor igangsætte en offentlig debat, f.eks. ved udgivelse af debatoplæg og afholdelse af høringer og konferencer. Kommissionen skal herunder søge at inddrage kommissionens målgruppe i den offentlige debat.

Det forudsættes, at kommissionen i sine anbefalinger ikke lægger op til lempelser af regeringens brede udlændingepolitik.

Kommissionen sekretariatsbetjenes af Udlændinge- og Integrationsministeriet (formand) og relevante ressortministerier.

Kommissionen for den glemte kvindekamp skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen primo 2023.

Download kommissoriet